Ga naar de inhoud

HUISREGELS – GEBRUIKSREGELS

   

 • Het is zaalhuurder/gebruiker niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de huur/gebruiksovereenkomst of reservering aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
 • Huurder-gebruiker dient aanwijzingen van directie en personeel van de Stichting Solar Innovation and Experience Center ten aanzien van het gebruik van de gehuurde/gebruikte ruimte(n) op te volgen.
 • Huurder/gebruiker dient zich te houden aan het door verhuurder/gebruikgever vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).
 • Huurder/gebruiker dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken.
 • In de gehuurde/gebruikte ruimte(n) mag door huurder/gebruiker niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd buiten daarvoor bestemde plaatsen, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Solar Innovation and Experience Center.
 • Huurder/gebruiker dient de ruimt(en) achter te laten in dezelfde schone staat en inrichting als waarin deze werd(en) aangetroffen.
 • Indien de ruimte(n) bij binnenkomst niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij de Stichting Solar Innovation and Experience Center te worden gemeld.
 • Huurder/gebruiker is verplicht optredende schade aan het pand te melden en te vergoeden.
 • Huurder/gebruiker ziet erop toe dat dat geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen worden gebruikt, of aanwezig zijn, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de Stichting Solar Innovation and Experience Center.
 • Extra schoonmaak-, opruim- of herstelkosten noodzakelijk door onjuist gebruik van de ruimte(n) worden in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht.
 • Roken is niet toegestaan in het Solar Innovation and Experience Center en op het bijbehorende rookvrije terrein.
 • Voor, tijdens en na een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen met betrekking tot het voorkomen van geluidsoverlast voor medegebruikers en de omgeving.